"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Cập nhật: 10/07/2019 13:50

Giám đốc CATP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong CATP tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBCS thực hiện nghiêm túc Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Trong đó, CBCS Công an thành phố Hải Phòng không ngừng nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mục giao tiếp ứng xử, đạo đức lối sống văn hóa, gắn với việc thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND và các chỉ đạo của Bộ Công an về nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dụng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Hội phụ nữ CATP tổ chức khám bệnh cho gần 1.000 phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn ngoại thành

Giám đốc CATP cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương gắn việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo mục tiêu 3 giảm (giảm thời gian, thủ tục, chi phí); thực hiện cơ chế một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về ANTT; tăng cường nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, hướng dẫn, giải quyết chu đáo, giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân; thường xuyên tập huấn, bồi duỡng, nâng cao nhận thúc cho CBCS về văn hóa công vụ, quy tắc giao tiếp, ứng xử, chấp hành Điều lệnh CAND...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 2250810
Trực tuyến: ...