"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai 4 văn bản do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì xây dựng

Cập nhật: 02/07/2020 20:23

Ngày 22-4-2020, Đại tướng Tô Lâm – Bộ Trưởng Bộ Công an đã ký xác thực, ban hành 4 văn bản do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì xây dựng, gồm:

Thông tư quy định về công tác tàng thư căn cước công dân; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước Công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Căn cước Công dân; Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Căn cứ vào Công văn số 2594/C06-P4 ngày 25-5-2020 của Cục C06 – Bộ Công an, CATP đã sao lưu 4 văn bản hợp nhất nêu trên, yêu cầu các phòng chức năng có liên quan và Công an các quận, huyện thuộc CATP nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo về CATP qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để tập hợp báo cáo Bộ Công an.

Nội dung chi tiết của 4 văn bản hợp nhất nêu trên được đăng tải tại đường link sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Thong-tu-39-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-10-2016-TT-BCA-cong-tac-tang-thu-can-cuoc-cong-dan-426824.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Thong-tu-40-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-huong-dan-Luat-Can-cuoc-Nghi-dinh-137-2015-ND-CP-426703.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-41-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-66-2015-TT-BCA-bieu-mau-Can-cuoc-cong-dan-426825.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-48-2019-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-11-2016-TT-BCA-cap-doi-cap-lai-the-Can-cuoc-cong-dan-426876.aspx

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 7423574
Trực tuyến: ...