"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội thảo thống nhất giải quyết tội phạm "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự"

Cập nhật: 03/07/2019 09:51