"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Hậu cần quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 05/08/2019 11:32