"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tổ chức 173 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Cập nhật: 01/06/2020 09:50

Từ tháng 8-2018, Đội và Chi bộ đội công tác phòng cháy - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được thành lập với chức năng tham mưu về công tác phòng cháy chữa cháy được thành lập.

Với cấp ủy, chi ủy được chỉ định, Đội đã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, kiểm tra thực hiện nghị quyết, tự phê bình và phê bình... Đội và Chi đội công tác phòng cháy đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ tháng 8-2018 đến tháng 4-2020, đảng viên, cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Toàn đội đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 6.500 lượt cơ sở, xử phạt 228 trường hợp vi phạm hành chính về PCCC với trên 4,5 tỷ đồng. Đội cũng đã tham mưu tổ chức 800 lớp tuyên truyền cho trên 50 nghìn người khác nhau với 3.615 giờ, tổ chức 173 lớp huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 3.479 người, thẩm duyệt 544 công trình, nghiệm thu 360 công trình...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5331094
Trực tuyến: ...