"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu CCCD

Cập nhật: 04/04/2021 09:46

Cở sở dữ liệu CCCD được kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư(CSDLQG về DC), Cơ sở dữ liệu lưu trú và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong CAND để thu thập, cập nhập, chia sẻ thông tin về công dân. Công an thành phố Hải Phòng giới thiệu thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD thuộc về cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau:

Thu thập dữ liệu về dân cư

Tại Điều 9,Thông tư 40/2019/ TT-BCA, ngày 1-10-2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1- 2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12- 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cơ sở dữ liệu thông tin dân cư đang dược khai thác hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu công tác cấp, đổi, cấp lại, quân lý thẻ CCCD, có hiệu lực kể từ ngày 18-11-2019, đã quy định rõ thẩm quyền thu nhận, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD như sau:

1 .Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD quyết định thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD.

2.Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an quyết định chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu CCCD; kết nối Cơ sở dữ liệu CCCD với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để thu thập, cập nhật, chia sẻ thông tin về công dân.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749880
Trực tuyến: ...