"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật: 04/09/2021 10:59

Việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giúp đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các Văn kiện; tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa các Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Đảng ủy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Công an thành phố lần thứ XVI, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị. Công tác tuyên truyền trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước đòi hỏi việc triển khai cũng phải hết sức linh hoạt, bảo đảm đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bảo vệ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI tại Cung văn hóa Việt Tiệp - Hải Phòng

1. Bám sát sự chỉ đạo của đảng bộ cấp trên.

- Việc thực hiện kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI; thực hiện thắng lợi các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Cổ vũ, động viên, khuyến khích đảng viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điếm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Công tác tuyên truyền bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị. Tập trung phát hiện, biểu dương những gương "người tốt, việc tốt", các mô hình hay, cách làm sáng tạo; các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, kết họp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo chí... Phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sau trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

2. Nội dung tuyên truyền

Theo Kế hoạch, thời gian và nội dung tuyên truyền chủ yếu được chia theo các mốc thời gian như sau:

* Từ sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

- Kết quả thành công trong tổ chức Đại hội XIII của Đảng theo Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII.... Kết quả tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng CSGT ĐB - ĐS; nhất là sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy trong triển khai thực hiện Chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2021; chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đât nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; nhiệm vụ giữ vững độc lập, tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại....tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với đó là việc phát triển nhận thức mới, tư duy mới, chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia so với Đại hội XII: Lần đầu tiên xác định "an ninh con người", bảo vệ "an ninh con người" nhằm cụ thế hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 2025, 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước....)

- Tuyên truyền về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyên truyền hoạt động của các đại biếu Quốc hội, đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc lực lượng CAND; thành công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và cuộc bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc kết quả cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

- Kết quả các Hội nghị Trung ương khóa XIII, trong đó khẳng định tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật trong công tác giới thiệu, bầu, phê chuấn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

- Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, các chương trình hành động cách mạng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND" trong tình hình mới và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

- Những kết quả đã đạt được, khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng, chỉnh đôn Đảng gắn liên với xây dựng lực lượng CAND; giữ vững bản chất cách mạng trong sáng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; công tác cán bộ; kết quả nhiệm vụ điều tra, xử lý, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

* Năm 2022 và các năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền

- Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại qua từng năm.

- Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các tập thế, cá nhân trong triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội gắn liền với công tác chuyên môn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tạo khí thế phấn khởi, thi đua.

- Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung phản ánh nỗ lực, nêu bật những vất vả, khó khăn của CBCS ở tuyến đầu chống dịch.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ủa đơn vị nói riêng và lực lượng CA hải Phòng nói chung phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... trên các trang mạng cá nhân, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm... để làm sâu sắc, sáng rõ hơn những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, trọng tâm là những vấn đề mới, luận giải những tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

- Tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trên pa nô, áp phích, băng zôn, bảng điện tử... tại trụ sở làm việc của các đơn vị.

- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phấm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng CAND; qua đó cổ vũ đảng viên, cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Phát động các đợt thi đua đặc biệt gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, thành phố và của ngành; biểu dương, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến, gương Công an tiêu biểu...

3. Kết quả triển khai thực hiện

- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai của Đảng ủy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, 100% các chi bộ,  đảng viên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy phòng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triến khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tại chi bộ minh.

- Đảng viên, cán bộ chiến sĩ tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, được Bí thư các Chi bộ phổ biến quán triệt các tài liệu có liên quan và được xem băng hĩnh do Đảng ủy cấp trên cung cấp đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung tập trung:

+ Nhận thức cá nhân về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

+ Liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện của Công an thành phố, đơn vị và trách nhiệm cụ thế của từng cá nhân.

+ Việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân là căn cứ đế đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của đơn vị, cá nhân./.

CHI BỘ TUYÊN TRUYỀN, XỬ LÝ - PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750119
Trực tuyến: ...