"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú

Cập nhật: 18/05/2022 11:53

Điều 4, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức. Đây là nội dung Thông tư đã kế thừa một số quy định vẫn còn phù hợp của pháp luật về cư trú trước đây. Tuy nhiên, điều này cũng đã sửa đổi, bổ sung để quy định, hướng dẫn cụ thể một số nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong tình hình mới, phù hợp với các quy định của Luật Cư trú 2020.

Cụ thể Điều 4, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức như sau:

a) Bổ sung một số hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; điện thoại, đường dây nóng do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; hòm thư góp ý, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương; qua các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Sửa đổi, bổ sung quy định về việc xử lý thông tin phẩn ánh về cư trú:

(1) Các thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú phải được cơ quan đăng ký cư trú ghi lại, trong đó thể hiện rõ thời gian, địa điểm xảy ra, nội dung, diễn biến liên quan đến tổ chức, cá nhân. Khi công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức phản ánh thông tin trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua điện thoại, đường dây nóng thì yêu cầu công dân cung cấp họ, chữ đệm và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết;

(2) Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm giữ bí mật đối với thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trong trường hợp được yêu cầu giữ bí mật.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12807727
Trực tuyến: ...