"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị: Tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh

Cập nhật: 23/03/2020 09:46

Ngay từ đầu năm 2020, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - CATP đã tham mưu Giám đốc CATP chỉ đạo tổ chúc triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác điều lệnh, võ thuật, quân sự theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an. Đơn vị đã triển khai kế hoạch, sơ kết kiểm tra điều lệnh CAND hàng quý; hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND; xây dựng băng hình kết quả công tác điều lệnh CAND phục vụ giao ban xây dựng lực lượng hàng quý; hướng dẫn các đơn vị kiện toàn lực lượng kiểm tra điều lệnh bán chuyên trách, bảo đảm kiểm tra theo quy trình và hệ thống hồ sơ kiểm tra chấp hành điều lệnh CAND tại cơ sở.

Các tổ chức đoàn thể trong Công an thành phố tăng cường giáo dục về truyền thống cách mạng

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị đã giao Đội Điều lệnh - Quân sự - Võ thuật tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sỹ, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng CATP vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292540
Trực tuyến: ...