"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong Công an thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 05/04/2021 17:24

Giám đốc CATP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-X03 ngày 7-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng Công an Hải Phòng. Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-BCA-X03 của Bộ trưởng Bộ Công an nhằm xác định rõ trách nhiệm của Công an các cấp trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 09/CT- BCA-X03; coi công tác thư viện là một bộ phận quan trọng góp phần bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng, trình độ của CBCS; đẩy mạnh học tập suốt đời, hình thành thói quen và phát triển 'văn hóa đọc cho CBCS trong Công an Hải Phòng.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách 21.4

Kế hoạch của Giám đốc CATP cũng yêu cầu Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu sách và các sản phẩm, dịch vụ thư viện, thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21-4; Ngày bản quyền thế giới 23-4...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514013
Trực tuyến: ...