"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Kiến An: Tăng cường cải cách hành chính

Cập nhật: 30/06/2022 10:03

Triển khai Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2022, trong 6 tháng đầu năm, Công an quận Kiến An tập trung xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế trong CAND” của đơn vị.

Cán bộ chiến sỹ Công an quận Kiến An phục vụ nhân dân làm CCCD gắn chíp điện tử

Qua đó, Công an quận tham gia ý kiến vào các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo: Luật TTATGT đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Luật Cảnh sát Cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và Luật Căn cước công dân... Công an quận cũng tích cực triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD, đăng ký phương tiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa của UBND quận Kiến An đối với lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321594
Trực tuyến: ...