"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Cảnh sát nhân dân tăng cường công tác hậu cần, kỹ thuật

Cập nhật: 09/09/2021 11:28

Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị Khối Cảnh sát nhân dân đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật, phục vụ các yêu cầu công tác, chiến đấu. Trong đó, các đơn vị tập trung giữ gìn, chỉnh trang trụ sở, doanh trại bảo đảm vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, chính quy, hiện đại. Các đơn vị làm tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chú trọng quản lý kinh phí, tài sản công theo đúng quy định, chế độ hiện hành của nhà nước. Các đơn vị thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng trang thiết bị, tài sản công, đi cùng với việc thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho CBCS, quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chi đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10508337
Trực tuyến: ...