"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thường xuyên tổ chức kiểm tra về chấp hành điều lệnh Công an nhân dân

Cập nhật: 04/09/2020 10:35

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong 3 năm qua, Giám đốc CATP đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 1.710 lượt kiểm tra về công tác chấp hành Điều lệnh CAND trong toàn lực lượng. CATP đã kiện toàn 45 Tổ điều lệnh bán chuyên trách tại Công an các đơn vị, địa phương, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND tại đơn vị.

Đội điều lệnh hướng dẫn cán bộ chiến sỹ kỹ thuật thao tác sử dụng vũ khí

Nhờ vậy, 3 năm qua, công tác chấp hành điều lệnh nội vụ, các nghi lễ CAND được Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt về việc chấp hành Điều lệnh trong CBCS các đơn vị.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543406
Trực tuyến: ...