"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chú trọng phát triển hệ thống mạng lưới giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy chữa cháy

Cập nhật: 11/01/2021 17:00

Thời gian qua, UBND TP đã có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị, chính quyền tăng cường bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhũng văn bản chỉ đạo của trung ương, của thành phố về công tác PCCC; rà soát, đánh giá thực trạng về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC nói chung và việc bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy nói riêng trong toàn xã hội.

Lực lượng PCCC cơ sở thực tập sử dụng các nguồn nước, phương tiện PCCCC

Trong đó, Công an thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; thường xuyên điều tra cơ bản, nắm tình hình xác định địa bàn trọng điểm về PCCC và CNCH; thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với công trình hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, hệ thống trụ cấp nước chữa cháy bảo đảm đúng quy định của pháp luật... Sở Xây dựng triển khai thực hiện tốt Quy chế phối họp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với các dự án, công trình; thực hiện đúng các quy định về công tác PCCC ngay từ khi lập quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và thiết kế công trình xây dựng... Sở Giao thông vận tải phối họp với các ngành có liên quan tham mưu phát triển hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển KT-XH đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321377
Trực tuyến: ...