"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học

Cập nhật: 19/10/2020 14:28

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, đối với giáo dục mầm non là lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày; Bậc giáo dục phổ thông sẽ lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa, thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè. Đối với giáo dục đại học sẽ lồng ghép trong các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; Phối hợp các đơn vị có chức năng tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành phù hợp nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.