"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai thí điểm Cổng dịch vụ công quản lý cư trú

Cập nhật: 06/05/2021 07:56

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hải Phòng vừa triển khai thi điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú trên cổng Dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC).

Công an các địa phương chuẩn bị sẵn sàng vụ công về cư trú trên cổng dịch vụ công

Theo đó, sẽ cung cấp các dịch vụ công về cư trú trên cổng Dịch vụ công nói trên nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công cũng như lợi ích, hiệu quả của cải cách TTHC, đơn giản hoá giấy tờ công dân. Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá hiệu quả trong đơn giản hoá TTHC cho công dân khi triển khai dịch vụ công, đồng thời đánh giá tính đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa vùng ngoài cung cấp dịch vụ dân cư với việc tiếp nhận trao đổi thông tin công dân với vùng nội ngành trong công tác quản lý cư trú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ và các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn.

Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ truy cập: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Các dịch vụ bao gồm: Đăng ký thường trú (đăng ký nhập sinh, cả hộ từ tỉnh ngoài đến, nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến; cả hộ ngoài huyện trong tỉnh đến, nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; cả hộ ngoài xã trong huyện đến, nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; cả hộ trong xã đến, nhân khẩu trong xã đến, nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; cả hộ định cư ở nước ngoài về; nhân khẩu lao động, học tập ở nước ngoài về, phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về, chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình và các trường họp khác); đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng.

Các dịch vụ đảm bảo: Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, an ninh, an toàn hệ thống trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công; bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ, thống nhất của các giải pháp kỹ thuật trong quá trình kết nối tới cổng Dịch vụ công quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và thực hiện đúng quy trình bảo mật trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú. Đơn vị phụ trách phải thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng măc phát sinh trong quá trình thực hiện và huy động sự tham gia, đồng thuận của hệ thống chính trị, công dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC.

Lực lượng nòng cốt gồm Công an các đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Tham mưu, Phòng Công tác Đảng & Công tác Chính trị, Chuyên đề ANHP; Công an các uận/huyện, xã/phường/thị trấn phối hợp chặt chẽ vói VNPT Hải Phòng và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Ngay sau khi triển khai, Phòng Tham mưu - CATP đã phối hợp với VNPT Hải Phòng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP; các đơn vị chức năng thuộc các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an đã chuẩn bị triển khai hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối để bảo đảm đường truyền mạng trong và mạng ngoài thông suốt trong quá trình thực hiện. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì cùng với các đơn vị chức năng thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, VNPT Hải Phòng và Công an các địa phương tạo tài khoản đăng nhập vào hệ thống, triển khai quy trình hướng dẫn nghiệp vụ đối với công dân, cán bộ nghiệp vụ đăng ký, tiếp nhận, xử lý, phê duyệt hồ sơ dịch vụ công.

Công an các quận/huyện, xã/ phường/thị trấn căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao trong đăng ký quản lý cư trú đã phân quyền cho CBCS sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân...

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005069
Trực tuyến: ...