"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Duy trì hiệu quả hoạt động 7 Tổ Điều lệnh bán chuyên trách

Cập nhật: 11/04/2021 15:00

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an các huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 7 Tổ điều lệnh bán chuyên trách với việc tổ chức hàng trăm lượt tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện các chế độ trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trật tự nội vụ, trật tự vệ sinh; kiểm tra việc chấp hành tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS, thông qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm túc các trường hợp còn thiếu sót...

Từ đó, các đơn vị thúc đẩy phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514145
Trực tuyến: ...