"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thanh tra Công an thành phố:  Phát huy vai trò mô hình “Tiếp công dân lưu động và hộp thư điện tử Thanh tra CATP”

Cập nhật: 17/11/2020 09:41

Trong thời gian qua, Thanh tra Công an thành phố (CATP) tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân tại trụ sở tiếp dân của CATP, gắn với nâng cao chất lượng xử lý đơn của tổ chức, cá nhân, tập trung tham mưu Giám đốc CATP giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của CATP. Thông qua đó, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của CBCS trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của mô hình “Tiếp công dân lưu động và hộp thư điện tử Thanh tra CATP” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị với lực lượng CATP. Kết quả, trong quý 3, đơn vị đã xử lý 3 tin báo, trong đó chuyển công an cơ sở giải quyết 2 tin và trực tiếp giải quyết 1 tin báo...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6896940
Trực tuyến: ...