"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020): Niềm tin vững chắc để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ

Cập nhật: 19/05/2020 14:01

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó đến nay, trải qua 14 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị lớn, lan tỏa tới mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Hải Phòng biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hình thành chuẩn mực

Sau nhiều năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội…”.

Có thể nói, cuộc vận động đã góp phần quan trọng, trả lại giá trị thuần khiết để tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc phát triển của đất nước trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, ngày 14-5-2011 Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị 03-CT/TW, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 03 nêu rõ mục tiêu: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực…”.

Điều quan trọng là, Chỉ thị 03 ra đời giữa lúc toàn Đảng đang triển khai thực hiện NQTW4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Trong đó, trọng tâm nhất là “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”, TW Đảng xác định: “nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Như vậy có thể thấy, các nội dung trên đều có mục đích mấu chốt, nhằm củng cố uy tín lãnh đạo của Đảng, thông qua vai trò của mỗi cá nhân lãnh đạo trong Đảng.

Tiếp đó, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xác định rõ đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn xã hội

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta tập hợp thành hệ thống lý luận, trở thành chuẩn mực cốt lõi để giáo dục và rèn luyện cho cán bộ, đảng viên và mọi thành viên trong xã hội. Nhất là trong tình hình mới, trước nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân, xuất hiện những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, làm tổn hại uy tín của Đảng.

Đặc biệt những năm gần đây, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng. Với ý nghĩa như vậy, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thấm nhuần sâu sắc rằng, đó là một trong những nhóm giải pháp hàng đầu về tư tưởng chính trị.

Đánh giá của Ban thường vụ Thành ủy cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Hải Phòng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác thực sự là yếu tố quan trọng, để mỗi cá nhân học Bác mà tự chỉnh mình.

Từ đó góp phần tạo thành sức mạnh tập thể, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu “Phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”.

Kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành đã thể hiện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng vững chắc, thể hiện sự đúng đắn trong chủ trương và khẳng định chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tạo niềm tin vững chắc để Thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Điều này cũng đã được Bộ Chính trị đánh giá trong Nghị quyết 45-NQ/TW: “Hải Phòng đã tạo được thế và lực mới cho phát triển nhanh, bền vững và cao hơn; đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…”

Thực tế cũng cho thấy, những giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn vẹn nguyên giá trị, trong suốt chặng đường phát triển của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Bởi vậy việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 tiếp tục đi vào chiều sâu, thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, đơn vị cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người chúng ta hướng về hình tượng một nhà văn hóa lớn, một nhân cách lớn, một ngôi sao sáng chói trên đỉnh cao vinh quang của dân tộc. Để mỗi cá nhân tốt trong Đảng sẽ cấu thành một tập thể, một Đảng tốt, lan tỏa trong xã hội tốt, “trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” như tư tưởng của Hồ Chủ Tịch.

Theo Báo an ninh Hải Phòng

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718466
Trực tuyến: ...