"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố trao Cờ thi đua

Cập nhật: 01/01/2021 14:45