"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các kỳ thi năm 2019

Cập nhật: 24/05/2019 17:05