"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật

Cập nhật: 04/08/2022 07:20

Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệt nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018, thay thế Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT 16/2011/UBTVQH12 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VL, VLN, CCHT số 07/2013/UBTVQH13. Luật này được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau:

a) Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT sẽ thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tăng cường công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; nhằm  hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác, bảo đảm tính hợp hiến và tương thích của luật với các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT được ban hành sẽ là văn bản pháp luật điều chỉnh thống nhất về lĩnh vực. Bảo đảm tính kế thừa và phát huy tác dụng tốt của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; hạn chế được những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trong tình hình hiện nay.

c) Đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; quy định rõ, cụ thể các trường hợp được sử dụng các loại VK, CCHT trong khi làm nhiệm vụ của các lực lượng chức năng có liên quan. Qua đó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13320915
Trực tuyến: ...