"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Nâng cao văn hóa ứng xử giao tiếp trong Công an nhân dân

Cập nhật: 14/04/2021 07:47

Giám đốc Công an thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 27/2017/ TT-BCA của Bộ Công an về quy tắc ứng xử trong CAND. Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư số 27 của Bộ Công an để CBCS trong đơn vị nắm bắt, thống nhất thực hiện, gắn với việc chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND, quy trình, quy chế công tác, quy định về chuẩn mục, đạo đúc, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Gia Viên - Công an quận Ngô Quyền giúp người dân đi lại khó khăn đến làm CCCD gắn chíp điện tử

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở quy định về quy tắc ứng xử chung của lực lượng CAND và đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mình để quán triệt cho CBCS thực hiện giao tiếp ứng xử phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực công tác; thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống của các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong đơn vị; tổ chức tập huấn, các buổi tọa đàm về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho CBCS, nhất là CBCS thuộc các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và nhân dân.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514529
Trực tuyến: ...