"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc CATP trao quyết định đội trưởng các đội phòng Tổ chức cán bộ

Cập nhật: 07/11/2019 13:51