"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Toạ đàm xây dựng, hoàn thiện các dự án luật do Bộ Công an xây dựng

Cập nhật: 14/03/2022 19:02