"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Các tổ chức đoàn thể Công an thành phố tăng cường vận động chấp hành điều lệnh

Cập nhật: 15/05/2020 16:15

Trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn thể của Công an thành phố (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố) đã triển khai hiệu quả công tác vận động đoàn viên, hội viên chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, tiêu chí “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Công an thành phố triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ, xây dựng gia đinh hạnh phúc, bền vững” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đoàn thanh niên CATP đã triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” định kỳ hàng năm đều tổ chức đánh giá, sơ kết để kiểm điểm nhũng việc làm được, những việc chưa làm được, đồng thời đề ra yêu cầu, nội dung chỉ tiêu thi đua trong thời gian tiếp theo...

Các tổ chức đoàn thể của Công an thành phố kịp thời tặng nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm dịch liên ngành thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông qua nghiên cứu các chuyên đề với nhiều hình thức phong phú đã giúp đại đa số đảng viên, CBCS trong lực lượng Công an Hải Phòng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng và rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4866258
Trực tuyến: ...