"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng ủy Công an thành phố quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật: 30/11/2019 07:39