"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thanh tra Công an thành phố: Tổ chức 27 cuộc thanh tra hành chính, chuyên đê

Cập nhật: 01/06/2020 10:08

Trong 5 năm qua, Thanh tra Công an thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an thành phố tiến hành 27 cuộc thanh tra (trong đó có 12 cuộc thanh tra hành chính, 17 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua đó đã có 13 kiến nghị với Bộ Công an về sủa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù họp với tình hình thực tế; 56 kiến nghị với UBND các cấp và các doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến an ninh trật tự; 98 kiến nghị đối với Công an các đơn vị, địa phương chấn chỉnh các nội dung công tác chuyên môn.

Đơn vị tổ chức trao đổi, nâng cao trình độ về xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của nhân dân

Thông qua việc thanh tra, đơn vị đã đề xuất Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo tăng cường các mặt công tác bảo vệ lực lượng, thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714170
Trực tuyến: ...