"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an quận tăng cường chấn chỉnh công tác điều lệnh

Cập nhật: 25/05/2020 11:18

Từ đầu năm 2020 đến nay, cấp ủy, lãnh đạo Công an các địa phương trên địa bàn thành phố chú trọng chỉ đạo thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND trong CBCS các đơn vị.

Công an các huyện củng cố, kiện toàn các Tổ Điều lệnh bán chuyên trách, yêu cầu CBCS trong đơn vị giữ nghiêm lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, được nhân dân ghi nhận, gửi nhiều thư khen. CBCS các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật giờ giấc, thực hiện đúng quy chế, quy trình công tác, ghi sổ nhật ký công tác đầy đủ, bảo đảm đủ quân số thường ứng trực tại đơn vị; thường xuyên giữ gìn cảnh quan môi trường trụ sở đơn vị “xanh - sạch - đẹp”.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713988
Trực tuyến: ...