"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng An ninh chính trị nội bộ: Sáng tạo trong học tập, làm theo gương Bác

Cập nhật: 22/05/2020 14:00

Trong 4 năm qua, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP đã có nhiều biện pháp mang tính sáng tạo, kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo”, giữa quán triệt, hướng dẫn với động viên, tạo điều kiện để đảng viên, CBCS tích cực, tự giác thực hiện.

Cán bộ chiến sỹ đơn vị tăng cường theo dõi, xử lý thông tin trên mạng xã hội 

Từ định hướng đó, lãnh đạo đơn vị đã đưa ra nhiều sáng kiến có hiệu quả trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chuyển từ nhận thức thành hành động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đơn vị xây dựng và duy trì mô hình phần việc đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị với cán bộ chiến sỹ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, khả năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao trình độ kiến thức phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sỹ ANND bản lĩnh, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, trong thời gian qua, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì, hàng chục lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc CATP khen thưởng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867060
Trực tuyến: ...