"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trình tự, thủ tục thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu CCCD

Cập nhật: 01/04/2021 11:33

Cơ sở dữ liệu CCCD là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC). Cơ sở dữ liệu CCCD được kết nối với CSDLQG về DC, Cơ sở dữ liệu lưu trú và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong CAND để thu thập, cập nhập, chia sẻ thông tin về công dân. Công an thành phố Hải Phòng giới thiệu về việc thu thập, cập nhập thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD trong quá trình cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

Kiểm tra, thu thập thông tin cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động tại Trường THPT Thái Phiên

Tại Điều 8, Thông tư 40/2019/ TT-BCA, ngày 1-10-2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2016/ TT-BCA, ngày 1 -2-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, có hiệu lục kể từ ngày 18-11 -2019, quy định rõ trình tự, thủ tục thu nhận, cập nhật, chỉnh sủa thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD được tiến hành như sau:

a. Cán bộ cơ quan quản lý CCCD nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có trách nhiệm kiểm tra, thu thập các thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu CCCD từ tờ khai CCCD và Phiếu thu nhận thông tin CCCD.

b. Trường hợp thông tin về công dân có thay đổi khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại thẻ CCCD có trách nhiệm lập Phiếu điều chỉnh thông tin CCCD và thực hiện như sau:

- Nếu thông tín về công dân do cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin về công dân và báo cáo thủ trưởng cơ quan mình để quyết cập nhập thông tin về công dân.

- Nếu thông tin công dân có sự thay đổi do sai sót trong quá trình cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin về công dân và báo cáo thủ trưởng cơ quan mình để làm thủ tục đề xuất thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an quyết định chỉnh sửa thông tin về công dân.

Các thông tin về công dân có thay đổi phải được cập nhật, chỉnh sửa kịp thơi, chính xác, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu CCCD.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13334790
Trực tuyến: ...